Wybierz język:
  • Polski
  • EN

Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Firma CompArt International zwany dalej Gwarantem, udziela ograniczonej, dwunastomiesięcznej lub dla niektórych produktów dwudziestoczteromiesięcznej, gwarancji na materiały i wykonanie sprzedanego produktu. Okres gwarancji jest naliczany od daty zakupu produktu. Jeżeli w ciągu tego okresu przedstawiciel firmy CompArt International zostanie powiadomiony o wystąpieniu defektów, według własnego uznania wymieni lub naprawi produkt.

Wyjątki

Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie i podzespołach, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe, po ich sprzedaży, z innych przyczyn, a w szczególności:

uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, modyfikacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu, użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem a także będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;

wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, lub inną klęską żywiołową, nieprawidłowym napięciem zasilającym czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego, elektrycznego, elektrostatycznego i mechanicznego;

szkody i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego w sprzęcie komputerowym użytkownika współpracującym ze sprzętem lub podzespołami dostarczonymi przez Gwaranta;

szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia głowic i elementów mechanicznych podzespołów.

Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzeń chemicznych, elektrycznych, elektrostatycznych i mechanicznych głowic drukarek termicznych oraz usterek wynikłych z ich niewłaściwej konserwacji, zastosowania niewłaściwego papieru lub etykiet, niewłaściwych kabli lub oprogramowania, nieupoważnionych modyfikacji lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Serwis gwarancyjny

Do przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego konieczne jest dostarczenie produktu, wraz z kopią faktury zakupu, oraz Formularzem Zgłoszenia Reklamacji do Biura Technicznego firmy CompArt International znajdującej się w Warszawie 04-305 przy ul. Hetmańskiej 35. Formularz można pobrać ze firmowej strony www.

Klient z góry opłaca koszty przesyłki do Biura Technicznego, zaś CompArt International, w przypadku uznania reklamacji, koszty przesyłki powrotnej.

Wyłączne odszkodowania

Świadczenie ustanowione w niniejszej gwarancji to jedyne odszkodowania przysługujące klientom. W żadnym wypadku CompArt International nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z kontraktem, czynem niedozwolonym lub innym zagadnieniem prawnym.

Uwagi końcowe

Należy używać wyłącznie etykiet i papieru termoczułego rekomendowanego przez producenta mechanizmu drukującego lub producenta drukarki. Użycie niewłaściwych etykiet lub papieru termoczułego może uszkodzić mechanizm drukujący lub drukarkę. Rekomendowane etykiety i papier termoczuły można nabyć u producenta drukarek.

GWARANCJA – Papier termoczuły

Dostarczany przez CompArt International papier termoczuły HiPaper, posiada rekomendację producentów mechanizmów termicznych a także producentów drukarek termicznych Seiko Instruments, Star Micronics oraz 5 lub 7-letnią gwarancję na trwałość zapisu udzieloną przez producenta papieru firmę Mitsubishi.Hi Tec Paper.
Gwarancja dotyczy dokumentów przechowywanych bez dostępu światła, w temperaturze 18° do 25°, przy względnej wilgotności powietrza od 40 do 65%.
Nie należy przechowywać dokumentów zapisanych na papierze termoczułym, przez okres dłuższy niż 24 godziny, w temperaturze powyżej 60°, w opakowaniu z PCW, w kontakcie z chemikaliami, alkoholem lub rozpuszczalnikami.

UWAGA !
Używanie innego papieru termoczułego, niż rekomendowany przez producenta drukarki, może prowadzić do nieodwracalnej utraty dokumentów zapisanych na takim papierze, a także do uszkodzenia głowicy.